Общо Събрание на ФБТИК

28 май 2018

Скъпи Дами и Господа,

Управителният съвет на Френско-българска търговска и индустриална камара Ви съобщава, че свиква Годишно Общо събрание на асоциацията, което ще се състои на 28 май 2018 (понеделник) в 17:30 в  Хотел Хилтън, на адрес : булевард България №1 в София. При липса на кворум в предвидения час, Общото събрание ще започне в 18:30 с броя присъстващи и представени членове. Дневният ред е следният :

  1. Приемане отчет за дейността за периода 2017 г.;
  1. Приемане на финансовия отчет за периода 2017 г.;
  1. Програма за дейността и бюджетни предвиждания за 2018 г. 
  1. Избор на нов Управителен съвет
  1. Разни

          Членовете са свикани да присъстват лично или чрез пълномощник на Общото        събрание. Всеки член може да представлява най-много трима други членове на   ФБТК. Модел на пълномощно е приложен към тази покана, като само оригинал,      надлежно подписан от упълномощителят, ще бъде приеман.

Документите, свързани с дневния ред са на разположение на членовете в офиса на      асоциацията на адрес : София, Бул Цар Освободител 8a, 2ри етаж. Регистрацията на членовете за Общото събрание ще започне в 17:00 ч. в деня на събранието.        

След събранието е предвиден коктейл за присъстващите.

Документи за изтегляне:

- Пълномощно

- Покана за кандидатури

Напомняме, че членският внос трябва да бъде платен преди деня на Общото събрание, за да може да упражните правото си на глас по време на събранието.

С уважение,
Управителен съвет

Нашите събития

< October 2018 >
Mon.Tue.Wed.Thu.Fri.Sat.Sun.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 14
15
16
17
18 19 20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

© 2018 CCI FRANCE BULGARIE