Общо събрание

Общо събрание

Събитието е приключило

*please note that booking the event in your calendar does NOT mean that you are registered. You need to register first if you want to attend an event.
[Translate to Bulgare:]

 

Скъпи Дами и Господа,

Управителният съвет на Френско-българска търговска и индустриална камара Ви съобщава, че свиква Годишно Общо събрание на асоциацията, което ще се състои на  25-ти април 2023 г. (вторник) в 16:30 ч. в Launchee на адрес : бул. Мария Луиза №2, ЦУМ, партер, гр. София. Молим да потвърдите Вашето присъствие чрез модула за регистрация.

При липса на кворум в предвидения час, Общото събрание ще започне в 17:30 часа с броя присъстващи и представени членове. Дневният ред е следният:

•             Приемане отчет за дейността за периода 2022 г.;

•             Приемане на финансовия отчет за периода 2022 г.;

•             Програма за дейността и бюджетни предвиждания за 2023 г.;

•             Разни

Членовете са свикани да присъстват лично или чрез пълномощник на Общото събрание. Всеки член може да представлява най-много трима други членове на ФБТИК. Модел на пълномощно за изтегляне е приложен след поканата. Само оригинал, надлежно подписан от упълномощителя, ще бъде приеман.

Документите, свързани с дневния ред, са на разположение на членовете в офиса на асоциацията на адрес : София, бул. „Цар Освободител“ 8А, ет. 2. 

Напомняме, че членският внос трябва да бъде платен преди деня на Общото събрание, за да може да упражните правото си на глас.

 

С уважение,

Управителен съвет на ФБТИК

 

 

[Translate to Bulgare:] Actualités sur le même thème

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin