Общо събрание

Общо събрание

Крайната дата за записване е минала

*please note that booking the event in your calendar does NOT mean that you are registered. You need to register first if you want to attend an event.
[Translate to Bulgare:]

 

Скъпи Дами и Господа,

 

Управителният съвет на Френско-българска търговска и индустриална камара Ви съобщава, че свиква Годишно Общо събрание на асоциацията, което ще се състои на 30ти ноември 2022 г. (сряда) в 17:30 ч. в Grand Hotel Sofia, на адрес : ул. Ген. Й. В. Гурко №1 в София. Молим да потвърдите Вашето присъствие чрез модула за регистрация.

При липса на кворум в предвидения час, Общото събрание ще започне в 18:30 часа с броя присъстващи и представени членове. Дневният ред е следният:

  • Приемане отчет за дейността за периода 2021 г.;
  • Приемане на финансовия отчет за периода 2021 г.;
  • Програма за дейността и бюджетни предвиждания за 2022 и 2023 г.;
  • Разни

Членовете са свикани да присъстват лично или чрез пълномощник на Общото събрание. Всеки член може да представлява най-много трима други членове на ФБТИК. Модел на пълномощно за изтегляне е приложен след поканата и плана за достъп. Само оригинал, надлежно подписан от упълномощителя, ще бъде приеман.

Документите, свързани с дневния ред са на разположение на членовете в офиса на асоциацията на адрес : София, бул. „Цар Освободител“ 8А, 2-ри етаж. Те ще бъдат достъпни и предварително като документи към поканата за събитието, непосредствено преди преди провеждането му. Регистрацията на членовете за Общото събрание ще започне в 17:00 ч.

Напомняме, че членският внос трябва да бъде платен преди деня на Общото събрание, за да може да упражните правото си на глас.

 

С уважение,

Управителен съвет на ФБТИК

 

 

Ние се отнасяме отговорно към личните Ви данни, Вашето потвърждение изразява съгласие за евентуалното им третиране, както и за публикуване на снимки, заснети по време на събитието.  

 

Event Location

 

Зала Триадица

 

Documentation

Procuration_AG_2022.pdf (PDF • 230 KB)
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin